Linien

Herzlich Willkommen auf unserer Internetseite


miHmi - Migranten helfen Migranten
Sprache / Language:

Informationen zu miHmi - Migranten helfen Migranten

Grundsatz
miHmi ist ein freiwilliges und zusätzliches Sprachmittlerangebot der AWO Bildung und Arbeit gemeinnützige GmbH und des Jobcenters Kreis Pinneberg.
Es dient der besseren mündlichen Verständigung von und mit Menschen, die über keine umfassenden Kenntnisse der Deutschen Sprache verfügen.

SprachmittlerInnen
Als SprachmittlerInnen für miHmi sind im allgemeinen Menschen mit eigenem Migrations­hinter­grund tätig, die ihre Fähigkeiten in der Deutschen Sprache für Übersetzungstätigkeiten zur Verfügung stellen. In der Regel handelt es sich bei ihnen nicht um als Dolmetscher ausgebildete professionelle und zertifizierte Kräfte.

Qualität
SprachmittlerInnen von miHmi übersetzen nach bestem Wissen und Gewissen sinngemäß vollständig und korrekt mündlich das gesprochene Wort. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann von miHmi nicht übernommen werden. Mitschriften, schriftliche Übersetzungen von Schriftstücken sowie das Ausfüllen von Formularen gehören nicht zum Angebot von miHmi und werden hiermit ausgeschlossen.

Neutralität
Die SprachmittlerInnen von miHmi sind zur Neutralität verpflichtet. Sie werden weder Partei für die eine oder andere Seite ergreifen, noch sich unaufgefordert inhaltlich mit eigenen Ideen am Gespräch beteiligen.
Sollte eine Partei eine inhaltliche Beteiligung wünschen, so ist dies der anderen umgehend mit der Bitte um Zustimmung mitzuteilen und kann von den SprachmittlerInnen abgelehnt werden.
Sollte es zu einer inhaltlichen Beteiligung kommen, handelt es sich bei den Beiträgen der SprachmittlerInnen grundsätzlich nur um eine Privatmeinung, die nicht für eine Beratung durch miHmi steht.

Verschwiegenheit
miHmi-SprachmittlerInnen sind auf den Datenschutz verpflichtet, dies gilt insbesondere für personenbezogene Daten. Über die Inhalte eines Gesprächs wird Stillschweigen unbe­teiligten Dritten gegenüber zugesichert. Allein Thema und kategorisierte anonymisierte aus einem Einsatz resultierende Eindrücke dürfen für Auswertungszwecke aufgezeichnet werden.

Haftungsausschluss
Schadensersatzansprüche der Kunden sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der SprachmittlerInnen, sofern die Kunden Ansprüche gegen sie geltend machten.
Vom vorgenannten Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit.
Von dem Haftungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung der SprachmittlerInnen oder Ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen beruhen.

Freiwilligkeit
Die Inanspruchnahme von SprachmittlerInnen miHmi basiert auf der Freiwilligkeit bei allen Beteiligten. Voraussetzung für das Übersetzen ist, dass alle Parteien sich vorher damit einverstanden erklären.
SprachmittlerInnen können im begründeten Ausnahmefall bei persönlicher Betroffenheit ihre vorausgesetzte Einwilligung zum Dolmetschen zurücknehmen.

Kosten
Die Verständigungshilfe erfolgt für alle Beteiligten kostenlos.


miHmi Projesi Bilgileri – Göçmenler Göçmenlere Yardım Ediyor

İlkemiz
miHmi projesi, AWO Bildung und Arbeit gemeinnützige GmbH (AWO Eğitim ve İş Alanında Kamu Yararına Çalışan Firma) ve Jobcenter Kreis Pinneberg kuruluşları tarafından sunulan gönüllü ve ek tercümanlık hizmeti projesidir.
Bu hizmet Almanca dilini yeterli derecede konuşamayan insanlara sözlü olarak daha iyi iletişim kurabilmeleri için verilen bir hizmettir.

Tercümanlar
miHmi projesi kapsamında görev yapan ve Almanca tercüme konusunda yardımcı olan tercümanlar da genelde Almanya’da göçmen olarak yaşayan insanlardır. Bu insanlar genelde profesyonel olarak tercümanlık eğitimi almış olan sertifikalı tercümanlar değildir.

Kalite
miHmi projesi kapsamında görev yapan tercümanlar kendi bilgileri çerçevesinde konuşulan kelimeyi eksiksiz ve doğru şekilde tercüme ederler. Tercümenin yüzde yüz doğru olduğu konusunda miHmi herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Yazılı çeviriler, resmi yazıların tercümesi ve formların doldurulması miHmi tarafından sunulan hizmetler kapsamına dahil değildir ve bu alanda herhangi bir hizmet sunulmaz.

Tarafsızlık
miHmi tercümanları tarafsızlık ilkesi içinde görev yaparlar. Kendileri kesinlikle taraf tutmadan tercüme ederler, görüşmelerde talep edilmeden kendi fikirlerini ortaya koyarak görüşmelere katılmazlar.
Taraflardan birisi tercümanın görüşme içeriğine katılmasını istediğinde diğer tarafa bu isteği onaylaması hemen sorulacaktır ve ayrıca bu istek tercüman tarafından reddedilebilir.
Tercüman görüşme içeriğine katıldığında tercümanın bu görüşme esnasında ortaya attığı görüşler tamamen kendi şahsi görüşleridir ve bu görüşler miHmi tarafından yapılan bir bilgilendirme olarak görülmemelidir.

Gizlilik
miHmi tercümanları bilgi koruma kanununa göre bilgileri ve özellikle kişisel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. Görüşmenin içeriği konusunda üçüncü şahıslara karşı kesinlikle bilgi verilmeyeceği güvencesi verilir. Sadece görüşme konusu ve bir tercüme işinde edinilen izlenimler, anonim olarak değerlendirme yapma amacı ile kayda geçirilmesine izin verilmiştir.

Sorumluluk muafiyeti
Aşağıda farklı bir şekilde düzenleme yapılmamışsa müşteriler tazminat hakkı talep edemez. İşbu sorumluluk muafiyeti, müşterilerin kendilerin hak talebinde bulunması durumunda tercümanların resmi temsilcileri ve muavin şahısları için de geçerlidir.
Yukarıda açıklanan sorumluluk muafiyeti, karşı tarafın canına, bedenine ve sağlığına kastedilen bir yaralama olduğunda ortaya çıkan tazminat talebinde geçerli değildir.
Sorumluluk muafiyeti ayrıca tercümanların, resmi temsilcileri ve muavin şahıslarının kasten, tedbirsiz ve dikkatsizlik sonucu davranışlarında ortaya çıkan zararlarda da geçerli değildir.

Gönüllülük
miHmi tercümanlarından alınan hizmetler tüm katılımcılar için gönüllülük temelinde gerçekleşir. Tercüme işinin yapılabilmesi için bütün tarafların, önceden tercümanın tercüme etmesini kabul etmeleri koşuluna bağlıdır.
Bazı gerekçeli istisnai durumlarda tercümanlar, kendi mağduriyetleri durumunda gönüllü tercüme yapma işini reddedebilirler.

Ücret
Sözlü tercüme işi tüm katılımcılar için ücretsizdir.

 


Informacje dotyczące miHmi – imigranci pomagają imigrantom

Zasady
miHmi jest dobrowolną i dodatkową ofertą pośrednictwa językowego instytucji AWO Bildung und Arbeit spółki z ograniczoną odpowiedzialnością użyteczności publicznej oraz Jobcenter Kreis Pinneberg. Służy ona lepszemu porozumieniu językowemu z ludźmi i pomiędzy ludźmi, którzy nie posiadają dostatecznej znajomości języka niemieckiego.

Pośrednicy językowi
Jako pośrednicy językowi dla miHmi działają przeważnie osoby pochodzące z imigracji, które udostępniają swoją znajomość języka w zakresie tłumaczeń. Z reguły są to osoby, które nie są wykształconymi profesjonalnymi i certyfikowanymi tłumaczami.

Jakość
Pośrednicy językowi miHmi tłumaczą sumiennie ustnie w sposób kompletny i prawidłowy według swej najlepszej wiedzy. miHmi nie może dać gwarancji za prawidłowość wykonywania świadczeń. Pisanie, pisemne tłumaczenia i pisma, jak również wypełnianie formularzy nie wchodzą w zakres oferty miHmi i są tym samym wykluczone.

Neutralność
Pośrednicy językowi miHmi są zobowiązani do neutralności. Nie stają oni po jednej lub drugiej stronie, bez wezwania nie angażują się merytorycznie w trakcie rozmowy podsuwając własne pomysły.
Jeśli jedna ze stron życzy sobie merytorycznego zaangażowania, to należy niezwłocznie poprosić o zgodę drugiej strony na takie zaangażowanie. Pośrednik językowy może odmówić takiego zaangażowania.
Jeśli dojdzie do merytorycznego zaangażowania, to będziemy mieli do czynienia tylko z prywatnymi wypowiedziami pośredników językowych, których nie należy rozumieć jako doradztwa prowadzonego przez miHmi.
Dyskrecja
Pośrednicy językowi miHmi są zobowiązani do ochrony danych, dotyczy to w szczególności danych osobowych. Zapewnione jest zachowanie w tajemnicy treści rozmów wobec osób trzecich, które nie biorą w nich udziału. Dla celów oceny mogą być zarejestrowane jedynie temat oraz kategoryzowane i anonimowe wrażenia.

Wykluczenie odpowiedzialności
Roszczenia odszkodowawcze klientów są wykluczone, jeśli poniżej nie ustalono inaczej. Zastrzeżone wykluczenie odpowiedzialności dotyczy również prawnych przedstawicieli i osób wykonujących zobowiązania pośredników językowych w razie, jeśli klienci wystąpią wobec nich z roszczeniami.
Z wymienionego powyżej wykluczenia odpowiedzialności wyłączone są roszczenia odszkodowawcze związane z utratą życia, obrażeń ciała i zdrowia.
Z wykluczenia odpowiedzialności wyłączona jest również odpowiedzialność za szkody, które polegają na umyślnym, rażącym nieuważnym naruszeniu obowiązków pośredników językowych lub ich prawnych przedstawicieli i osób wykonujących ich zobowiązania.

Dobrowolność
Korzystanie z pośredników językowych miHmi opiera się na dobrowolności wszystkich zainteresowanych stron. Warunkiem tłumaczenia jest, aby wszystkie zainteresowane strony wyraziły na to zgodę.
Pośrednicy językowi mogą w uzasadnionych wyjątkowych wypadkach w razie osobistego narażenia wycofać swoją zgodę na tłumaczenie.

Koszty

Pomoc w porozumiewaniu się jest dla wszystkich zainteresowanych osób bezpłatna.

Информация об инициативе miHmi – «Мигранты помогают мигрантам»

Основной принцип
miHmi – «Мигранты помогают мигрантам» - это добровольная и дополнительная инициатива по предложению переводческих услуг общественно полезной благотворительной организации по образованию и работе и рабочего объединения г. Пиннеберг.
Она служит лучшему устному пониманию людей и общению между людьми, которые не обладают достаточным знанием немецкого языка.

Переводчики
В качестве переводчиков для инициативы miHmi, в основном, заняты люди, сами являющиеся мигрантами, которые предоставляют свои способности и знание немецкого языка для осуществления переводческой деятельности. Как правило, данные люди не являются получившими профессиональное образование и имеющими сертификат переводчиками.

Качество
Переводчики инициативы miHmi добросовестно и по лучшему разумению осуществляют полный и корректный перевод устной речи. Инициатива miHmi не может взять на себя гарантию правильности перевода. Ведение протоколов и записей, письменные переводы документов, а также заполнение формуляров не входят в объем предлагаемых miHmi переводческих услуг и тем самым исключаются из данного предложения.

Нейтралитет
Переводчики инициативы miHmi обязаны соблюдать нейтралитет. Они не будут вставать на сторону какой-либо из сторон, а также не будут по собственной инициативе дополнять содержание беседы собственными мыслями.
Если одна из сторон пожелает дополнения содержания беседы переводчиком, то об этом следует сразу же сообщить другой стороне с просьбой выражения согласия, а также данная просьба может быть отклонена переводчиками.
При наступлении ситуации дополнения содержания беседы переводчиком высказывания последних являются исключительно их личным мнением, не входящим в объем консультации miHmi.

Сохранение тайны
Переводчики miHmi обязаны осуществлять защиту информации, это, в особенности, касается персональных данных. Гарантируется сохранение тайны содержания беседы в отношении не участвовавших в ней третьих лиц. С целью оценки могут быть зафиксированы лишь тема беседы и впечатления, ставшие результатом работы, в анонимном виде с распределением по общим категориям.

Исключение ответственности
Исключается предъявление клиентами претензий, касающихся возмещения ущерба, если это не урегулировано далее иным образом. Упоминаемое выше исключение ответственности относится также к законным представителям и помощникам переводчиков, если клиенты представляют претензии к ним.
В объем названного ранее исключения ответственности не входят требования о возмещении ущерба, касающиеся угрозы жизни, физического состояния и здоровья.  
В объем исключения ответственности также не входит ответственность за те виды ущерба, которые обусловлены намеренным или халатным нарушением своих обязанностей переводчиками либо их законными представителями и помощниками.

Принцип добровольности
Использование услуг переводчиков miHmi базируется на принципе добровольности для всех участников. Обязательным условием осуществления перевода является предварительное согласие всех сторон с данным принципом.
Переводчики могут отозвать свое предварительно данное согласие на оказание услуг устного перевода при наличии достаточных оснований по личным причинам.

Расходы
Помощь по оказанию переводческих услуг осуществляется для всех участников бесплатно.

Jobcenter Kreis Pinneberg AWO Bildung und Arbeit